ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

DermSilk.คอม
1 (866) 405 6608-
Info@DermSilk.com

 

การบังคับใช้ - ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง DermSilk (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซัพพลายเออร์”) กับลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับและ/หรือทำการซื้อจาก DermSilk (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ใน www.dermsilk.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”)

ใบสั่งซื้อ - คำสั่งซื้อแบบสมัครสมาชิกช่วยให้ลูกค้าสามารถล็อคราคาสินค้าที่มีส่วนลด และเรียกเก็บเงินและจัดส่งคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาต่อไปนี้: 2 สัปดาห์, 3 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 4 เดือน เราเสนอนโยบายการยกเลิกที่ไม่ยุ่งยากตลอดเวลา คุณสามารถยกเลิกได้ผ่านทางพอร์ทัลบัญชีลูกค้าของคุณ หรือโดยการติดต่อเราผ่านการแชท อีเมล หรือโทรศัพท์


ข้อตกลง - สินค้าและบริการที่ขายบนเว็บไซต์เป็นข้อเสนอจากซัพพลายเออร์สำหรับลูกค้าและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ที่ยอมรับข้อเสนอนี้


ความพร้อมที่จะให้บริการ - ข้อเสนอใด ๆ ที่ทำโดยซัพพลายเออร์ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า หากไม่มีสินค้าใด ๆ ในขณะที่ทำข้อตกลง ข้อเสนอทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและเป็นโมฆะ


ราคา

ก. ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์จะแสดงเป็น USD ($/United States Dollars)
ข. ราคาทั้งหมดอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และการพิมพ์ ลูกค้าตกลงว่าซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของข้อผิดพลาดเหล่านี้ ในกรณีของเหตุการณ์นี้ ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบหรือผูกพันในการส่งมอบสินค้า
ค. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ถือเป็นโมฆะของภาษีที่เกี่ยวข้องหรือค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้คำนวณเมื่อชำระเงินและลูกค้าจะเป็นผู้ครอบคลุม

การชำระเงิน

ก. การชำระเงินจากลูกค้าให้กับซัพพลายเออร์จะดำเนินการล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซัพพลายเออร์จะไม่ส่งสินค้าจนกว่าจะได้รับการชำระเงิน
ข. ซัพพลายเออร์มีนโยบายป้องกันการฉ้อโกงเพื่อปกป้องตนเองจากคำสั่งซื้อและการชำระเงินที่ฉ้อโกง ซัพพลายเออร์อาจใช้เทคโนโลยีหรือบริษัทใดๆ ตามดุลยพินิจของตนหรือบริการนี้ หากคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธเนื่องจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ลูกค้าจะไม่ถือว่าซัพพลายเออร์รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ
ค.ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการชำระเงิน หรือหากการชำระเงินล้มเหลวในการดำเนินการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ การชำระเงินเต็มจำนวนจะถึงกำหนดชำระทันที สำหรับคำสั่งซื้อที่ซัพพลายเออร์ขยายเงื่อนไขเครดิตสุทธิให้กับลูกค้า การชำระเงินเต็มจำนวนจะครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดส่วนบุคคลเหล่านั้น ข้อกำหนดเหล่านั้นอาจระบุอัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้าง อัตราเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและอาจแตกต่างออกไป

 

จัดส่งสินค้า

ก. ระยะเวลาการจัดส่งที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นการประมาณการ ดังนั้นจึงไม่มีผลผูกพัน ซัพพลายเออร์จะพยายามปฏิบัติตามวันส่งมอบที่เสนอให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในการไม่สามารถส่งมอบได้ การไม่สามารถส่งมอบสินค้าไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีสิทธิในการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวหรือเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียใดๆ
ข. เมื่อมีคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน ซัพพลายเออร์มีสิทธิ์จัดส่งบางส่วนหรือระงับคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีคำสั่งซื้อทั้งหมด

 

ขนส่งและจัดส่ง

 ก. คำสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์โดยลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ลูกค้าให้ไว้ การขนส่งไปยังที่อยู่นี้จะดำเนินการในลักษณะที่ซัพพลายเออร์กำหนด

ข. กรรมสิทธิ์ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียสินค้าที่สั่งซื้อจะถูกโอนไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบ
ค. การส่งมอบหมายถึงช่วงเวลาที่สินค้าถูกส่งจากบริษัทขนส่งไปยังลูกค้า การส่งมอบสามารถทำได้โดยตรง (ส่งมอบสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า) หรือโดยอ้อม (ทิ้งสินค้าไว้ที่ประตูของลูกค้า)

 

การร้องเรียนและความคลาดเคลื่อน

ก. ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่จัดส่งเพื่อยืนยันว่าเนื้อหาเป็นไปตามการยืนยันคำสั่งซื้อ ความคลาดเคลื่อนใด ๆ จะต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบภายใน 48 ชั่วโมงของการส่งมอบ หากลูกค้าไม่ได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบถึงความคลาดเคลื่อนภายในระยะเวลานี้ ลูกค้าจะยืนยันโดยอัตโนมัติว่าการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ตามการยืนยันคำสั่งซื้อ
ข. หากสินค้ามีข้อบกพร่องภายในเจ็ด (7) วันของการจัดส่ง ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะเปลี่ยนสินค้าและจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งสินค้าที่ชำรุดและสินค้าทดแทน เพื่อให้มีคุณสมบัติตามนโยบายนี้ ลูกค้าต้องแจ้งซัพพลายเออร์และขอเอกสารการอนุมัติการส่งคืนที่เหมาะสม สินค้าที่ชำรุดต้องส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม ค สินค้าที่ไม่ได้ส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม แม้ว่าจะมีข้อบกพร่อง จะไม่เข้าเงื่อนไข
ค. ลูกค้าจะไม่ส่งคืนสินค้าใด ๆ ไปยังซัพพลายเออร์โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและเอกสารการอนุมัติการส่งคืนที่เหมาะสม การคืนสินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัพพลายเออร์และต้องมี RMA “หมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า” ที่ได้รับอนุญาต RMA นี้สามารถขอได้โดยติดต่อซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะต้องได้รับผลตอบแทนภายใน 14 วันนับจากวันที่ออก RMA

เหตุสุดวิสัย - หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนได้ หรือสามารถทำได้เฉพาะกับพวกเขาด้วยความยากลำบากอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการระงับหรือยุติข้อตกลงกับลูกค้าโดยไม่มีการแทรกแซงทางศาล ในกรณีดังกล่าว ภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องให้คู่สัญญามีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือผลประโยชน์อื่นใดจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามบางส่วน ซัพพลายเออร์จะส่งคืนและโอนส่วนของมูลค่าการซื้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่ปฏิบัติตาม


ส่งคืนสินค้า - จำเป็นต้องมี RMA สำหรับพัสดุที่ส่งคืนทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะรับ RMA โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการคืนสินค้าตามที่พบในเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่มี RMA ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิ์ปฏิเสธการส่งคืน การรับของที่ส่งคืนไม่ได้หมายความถึงการยอมรับหรือยอมรับโดยซัพพลายเออร์ถึงเหตุผลในการส่งคืนสินค้าที่ลูกค้าระบุไว้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่จัดส่งจะยังคงอยู่กับลูกค้าจนกว่าซัพพลายเออร์จะได้รับสินค้าที่ส่งคืน

กฎหมายที่ใช้บังคับ - ภาระผูกพันระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นกฎหมายของประเทศและรัฐอื่นๆ ทั้งหมด


General

ก. หากข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือมากกว่าในข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ เป็นโมฆะหรือกลายเป็นโมฆะตามกฎหมาย ข้อตกลงที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำข้อตกลงทดแทน
ข. บทความในหัวข้อที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงการบ่งชี้หัวข้อที่จะครอบคลุมโดยบทความดังกล่าว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับจากพวกเขา
ค. ความล้มเหลวของผู้จัดหาในการเรียกใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการสละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวในขั้นต่อไปหรือในกรณีต่อมา
ง. ไม่ว่าในกรณีใด คำว่า "ลูกค้า" จะต้องอ่านว่า "ลูกค้า" ด้วย และในทางกลับกัน

ภาษา - ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาหรืออายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ข้อความภาษาอังกฤษจะมีผลผูกพัน ข้อความนี้ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย

ข้อพิพาท - ข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริบทของข้อตกลงที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้ หรือในบริบทของข้อตกลงที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย และสามารถยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเท่านั้น ศาลตามที่ซัพพลายเออร์กำหนด
 
ข้อกำหนดการใช้งาน
หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์


ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกโพสต์ตามดุลยพินิจของซัพพลายเออร์ และสามารถแก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


ซัพพลายเออร์ไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ไม่มีสิทธิ์ได้รับจากข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์แต่ละครั้งถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่พบในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม


ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากลูกค้าจะถูกรวบรวมโดยซัพพลายเออร์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ตามที่เผยแพร่เท่านั้น


การดาวน์โหลดหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว


ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ รูปภาพ โลโก้ กราฟิก และภาพประกอบทั้งหมดที่แสดง ไม่อนุญาตให้จัดเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อการทำงาน ใส่กรอบ หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์


การใช้ชื่อทางการค้าและสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าชื่อ DermSilk และการใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้าในโลโก้ DermSilk ถือเป็นของ DermSilk การใช้และการทำซ้ำของสินทรัพย์เหล่านี้สงวนไว้สำหรับซัพพลายเออร์และกลุ่มบริษัทและใบอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ DermSilk


ข้อกำหนดและการใช้งานทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์สามารถยื่นต่อศาลที่กำหนดเท่านั้น